Vuokrausehdot

Luovutus vuokralaiselle ja palautus vuokranantajalle

Vuokranantaja luovuttaa auton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna ajankohtana, sopimuksessa mainitussa paikassa. Kesäkaudella (kesä-syyskuu) lyhin vuokrausaika on yksi viikko (paitsi jos tätä lyhyempi väli on kalenterissa vapaana). Vaihtopäiviä ovat sunnuntai 

Kesäsesongin ulkopuolella myös viikonloput ja yksittäiset päivät (vähintään kolme päivää) ovat mahdollisia. Vuokra-aika alkaa yleensä klo 16:00 alkaen ja päättyy klo 11:00 mennessä.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan auton noudon yhteydessä. Vuokraaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

Vuokralainen palauttaa auton vuokrasopimuksessa mainittuun paikkaan, sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokranantajan kanssa.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Jos vuokralainen laiminlyö mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Auto on palautettava sisältä siivottuna, tankattuna ja auton wc-säiliöt ja talousjätevesisäiliö on tyhjennettävä ennen auton palautusta. Vuokranantaja on oikeutettu perimään säiliöitten tyhjennyksestä 50 € ylimääräinen maksu. Siivouksesta veloitetaan 100€.

Matkailuauton vuokraamiseksi vuokralaisen on oltava vähintään 21-vuotias ja hänellä on oltava vähintään kolmen (3) vuoden B-luokan ajokokemus. Kuljettajan yläikäraja on puolestaan 70 vuotta.


Vakuusmaksu ja vuokra

Vuokranantaja perii varausta tehtäessä vakuusmaksun 250 €. Mikäli vakuus suoritetaan tilisiirtona, on varaus vahvistettu kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä.

Vakuusmaksu palautetaan vuokralaisen ilmoittamalle tilille kun auto on palautettu sovittuna ajankohtana, siinä kunnossa kuin auto oli vuokraushetkellä.

Vuokra suoritetaan kokonaisuudessaan 14 vrk ennen vuokrausajan alkua. Mikäli vuokrausajan alkuun on vähemmän kun 14 vrk, suoritetaan vuokra heti. Vuokra maksetaan vuokrasopimuksessa ilmoitetulle tilille


Vuokraan sisältyvät asiat

Vuokraan sisältyy ajoneuvo varusteineen (myös wc-kemikaalit) ja sopimuksen mukaiset ajokilometrit sekä päältäpesut lähtiessä ja palautettaessa. Vuokranantaja on vakuuttanut auton liikenne- ja kaskovakuutuksella. Vuokralaisen omavastuu vahinkotapauksissa on 1200 €/vahinkotapaus. Lasivahingossa omavastuu on 250 €/vahinkotapaus. Omavastuun osasuoritus voidaan vähentää myös takuumaksusta. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan autoa varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, sekä jäällä ajamiseen on kielletty.

Huomioi auton mitat ja pyri välttämään auton ajamista ahtaisiin paikkoihin, liian mataliin katoksiin kuten bensa-asemat ja tarkista myös alikulkusiltojen korkeudet. Älä myöskään aja autoa esim. kapealle metsätielle, jos on mahdollista, että puiden oksat aiheuttavat raapimisjälkiä. Peruutettaessa ajoneuvoa varmista aina että auton takana on riittävästi vapaata tilaa. Muista lukita auto huolellisesti, kun poistut autosta.


Leirintäalueilla turvaväli toiseen ajoneuvoon ja sen varusteisiin on vähintään 4 m.

Autossa olevia asiakirjoja, kuten rekisteriotetta, käyttöohjeita ja mahdollisia muita asiakirjoja on käsiteltävä huolella. Mahdolliset vahingot veloitetaan vuokralaiselta.

Vuokralainen on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista ja huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin.

Tupakointi vuokratussa autossa on ehdottomasti kielletty! Laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu. Lemmikkieläinten mukaan ottaminen on myös kielletty. Autoa ei saada viedä festareille


Vuokrattua autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle


Vuokralainen on omavastuun ylärajaan 1200 € saakka velvollinen:

- Korvaamaan autolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
- Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

Vuokralainen on kokonaisuudessaan vastuussa niistä autolle ja sen varusteille aiheuttamistaan vahingoista, joita auton kaskovakuutus ei korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat mm. seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneet vahingot:

- Ylikuormaus tai ajaminen tyhjillä renkailla
- Vääränlaisen polttoaineen tankkaaminen autoon
- Tupakanpolton, lemmikkieläinten, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat verhoilu- ja muut vahingot
- Ajaminen sellaisilla alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
- Pakkasen auton vesijärjestelmälle tai saniteettivälineille aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
- Auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja
.

Erityisesti todetaan, että Vuokranantajalla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajalta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot,  ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Vuokranantaja ei vastaa auton rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle aiheutuvia matka- tai majoituskuluja. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut autossa esim. varkaustapauksissa, mikäli auton vakuutus ei sitä korvaa.


Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Teknisen tai muun vian ilmetessä, on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan auton korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun. Vuokralainen voi myös palauttaa auton vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua. Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun, kuitenkin neuvottelemalla tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Liikennevahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Varkauden sattuessa on vuokralaisen välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle autoa kohdanneesta varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.


Sopimuksen purkaminen

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin

- 21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vakuusmaksun kokonaisuudessaan.
- 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vakuusmaksun vähennettynä 100,00 €:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.
- 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran ja vakuusmaksun vähennettynä 200,00 €:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, ei vuokramaksua palauteta. Vakuusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti.

Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokranantajalle.

Vuokrasopimusta koskevat riidat

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.